Medlemskap

Fullvärdig 

7890 kr

(1290 + 6200 + 400)

Medlemsavgift + Spelavgift + Städavgift

 

 • Fritt spel på alla 27 hål alla dagar i veckan.
 • Fria rangebollar.
 • Rabatt i Haninge Golfhall.

 

 

 

 

Vardagsmedlem

6590 kr

(1290 + 4900 + 400)

Medlemsavgift + Spelavgift + Städavgift

 

 • Fritt spel på alla 27 hål helgfria vardagar.
 • Fria rangebollar.

 

 

 

 

9-Hålsmedlem

6190 kr

(1290 + 4900)

Medlemsavgift + Spelavgift

 

 • Fria Rangebollar. 

 

 

 

 

Greenfee 7

4440 kr

(1290 + 3150)

Medlemsavgift + Spelavgift

 

 • Fria rangebollar.
 • 7 st 18-hålsrundor eller 14 st 9-hålsrundor. 

 

 

 

 

Familjemedlemskap

17 280 kr

(13 700 + 3580)

Spelavgift + Medlemsavgift

 

 • Fritt spel på alla 27 hål alla dagar i veckan.
 • Fria rangebollar.
 • Rabatt i Haninge Golfhall.

 

 

 

Fullvärdig Yngre Senior (22-27 år)

5040 kr

(1290 + 3750)

Medlemsavgift + Spelavgift

 

 • Fritt spel på alla 27 hål alla dagar i veckan.
 • Fria rangebollar.
 • Rabatt i Haninge Golfhall.

 

 

Fullvärdig Äldre Junior (16-21 år)

2700 kr

(500 + 2200)

Medlemsavgift + Spelavgift 

 

 • Fritt spel på alla 27 hål alla dagar i veckan.
 • Fria rangebollar.

 

 

Fullvärdig Yngre Junior (12-15 år)

1000 kr

(500 + 500)

Medlemsavgift + Spelavgift

 

 • Fritt spel på alla 27 hål alla dagar i veckan.
 • Fria rangebollar.

 

 

Fullvärdig Minior (0-12 år)

600 kr

(500 + 100)

Medlemsavgift + Spelavgift

 

 • Fritt spel på alla 27 hål alla dagar i veckan.
 • Fria rangebollar.

 

 

 Begäran om ändring av medlemskategori inför kommande säsong skall vara kansliet tillhanda senast den 30/11 året innan.

 

Klubben erbjuder möjligheten till räntefri avbetalning via autogiro fördelat på 6 mån.

 

Aktier och spelavgifter, passivt medlemskap, uthyrning och utträde ur klubben.

Nedan följer ett förtydligande av klubbens stadga och regler:

Aktien som är aktieägarens kvitto på betald insats och andel i Haninge GK AB, är elektroniskt registrerad med identitet/nummer i GIT (Golfens IT-system) och innehåller uppgifter om ägare, golfid och adress.

Värdet på aktien styrs i första hand av golfmarknadens utveckling och nya aktieägares/medlemmar förväntningar på Haninge Golfklubbs framtida resultat och image.

Spelbeviset är på samma sätt som aktien (med samma identitet/nummer) elektroniskt registrerat i GIT och innehåller uppgifter om ägarens namn, golfid och Status (Aktivt/Giltigt eller Avaktiverat/Icke giltigt.)

En aktieägare måste för att upprätthålla spelbevisets giltighet varje år betala fastställda årsavgifter
Om årsavgiften inte betalas avaktiveras/ogiltiggörs spelbeviset vilket innebär att aktieägaren/innehavaren förlorar sin rätt till spel på anläggningen.

För att åter aktivera/giltiggöra spelbeviset måste en av bolagsstyrelsen fastställd ”aktiveringsavgift” betalas.

I normalfallet ska ”aktiveringsavgiften” motsvara uteblivna avgifter under den period som spelbeviset varit avaktiverat/Icke giltigt + en administrativ avgift. (From 2011 kommer den administrativa avgift att vara noll.)

En aktieägare som inte betalar spelavgiften riskerar alltså att kostnaden för att aktivera/giltiggöra spelbeviset efter några år väsentligt kommer att reducera värdet på aktien.

Passivt medlemskap:

Undantag från skyldigheten att betala den årliga spelavgiften kan endast beviljas genom ett i förväg (inför kommande kalenderår) godkänt ”passivt medlemskap”

I enlighet med reglerna för passivt medlemskap kan en aktieägare under ett kalenderår i förväg (anmälan senast 30 november året innan) befrias från att betala spelavgift kommande säsong. Giltiga skäl för att beviljas ”passivt medlemskap” är:

• Sjukdom eller skada som omöjliggör golfspel
• Arbete eller studier med bosättning på annan ort
• Värnpliktstjänstgöring
Graviditet - barns nedkomst

Undantag från skyldigheten att erlägga spelavgift enligt principen om passivt medlemskap beviljas av Styrelsen/VD och kan maximalt gälla under 3 på varandra följande år. Ny ansökan lämnas varje år
”Passiv medlem” har ingen rätt till spel på anläggningen och har inte rätt att hyra ut sitt spelbevis.
Ansökan om passivt medlemskap ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av kansliet. Intyg som styrker skälet ska bifogas ansökan.
För beviljat passivt medlemskap kommer Haninge GK AB från och med 2012 att debitera en serviceavgift på 900 kr.
I den mån serviceavgiften inte betalas avaktiveras/ogiltiggörs spelbeviset.

Uthyrning av spelbeviset:

Aktieägare med aktivt/giltigt spelbevis kan efter klubbens godkännande hyra ut spelbeviset under hela eller delar av ett kalenderår. Detta under förutsättning att fastställda årsavgifter är betalda vid förfallodagen.
Aktieägaren ändrar sin status till ”vilande” medlem under uthyrningstiden.
Ansökan om tillstånd att hyra ut spelbeviset ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av kansliet.

Den som hyr spelbeviset måste bli medlem i Haninge GK och därmed betala en medlemsavgift.
Han/hon får inte vidareupplåta sin rätt.
Ansökan som visar att spelbeviset upplåtits och under vilken tid upplåtelsen avser tillhandahålls av kansliet.

Hur spelavgiften fördelas mellan uthyrare och den som hyr bestämmer parterna.

Aktieägare/medlemmar som vill lämna klubben:

Medlem som vill utträda ur klubben skall enligt klubbens stadgar § 2, skriftligen anmäla detta till Styrelsen senast den 30 november året innan utträde önskas och är därmed skild från klubben fr.o.m. den 1 januari kommande år. Vid rättidig anmälan om utträde bortfaller skyldigheten att erlägga årsavgift (medlemsavgift samt spelavgift)

För att undvika tilläggskostnader för att aktivera spelbeviset måste aktieägarensälja aktien med tillhörande spelbevis under samma år som utträdet beviljats.