Frågor & svar

Blir banan enklare/svårare nu?

Svar: Banan blir enklare för den som vill spela kortare bana. Den som vill har mer utmanande spel kan välja tee längre bak. Nya svart tee är förlängt med 50 m jämfört med dagens vit tee.

Hur kommer banans längd att påverkas?

Svar: 830 meter kortare från Röd tee och 50 m längre från svart tee. Däremellan finns 5 olika längder att spela.

Kommer helt nya hål att byggas?

Svar: Bansträckningen kommer att vara kvar, gul 4:a kommer att bli par 4:a istället för par 5. Banan blir då par 72 i stället för par 73. De flesta banor har par 72 och det blir då enklare att jämföra och välja banlängd att spela.

Hur påverkas mitt medlemskap för 9-hålsbanan?

Svar: Den kommer inte att vara rullande på alla slingor utan blå kommer vara 9 håls slingan efter ombyggnationen.

Vilka bansträckningsalternativ kommer erbjudas hösten 2021?

Svar: 9 hål blå slinga + 9 hål röd slinga. De bokas var och en för sig.

Hur kommer bokningen att fungera?

Svar: Vi kommer att ha 2 styckena bokningsbara 9-hålsslingor. På så sätt får vi ut som mest folk i år. Vill man spela 18-hål går det bra att boka 2 starttider. Vi rekommenderar att boka den andra starttiden minst 2 timmar och 20 minuter efter den första.

Varför kör man inte en 18-hålsbokning?

Svar: Så som det ser ut i år har vi många medlemmar som endast vill spela 9 hål, inte bara våra 9-hålsmedlemmar utan även dom som är fulltid och vardagsmedlemmar. Skulle vi istället ha 18-hålsbokning och många hoppar av efter 9 hål så går 9 hål till spillo. Det skulle även bli väldigt fullbokat på en 18-hålsslinga.

Hur länge kommer vi att spela 6 hål på gul slinga?

Svar: Gul slinga är nu stängd tills vi öppnar den som vi planerat till 1 augusti 2022.

Kommer medlemsavgiften eller spelavgiften att påverkas?

Svar: Nej, inte i år. Klubbens budget för 2022 kommer tas fram 4:e kvartalet 2021.

Kommer hänsyn tas till speltempot på banan?

Svar: Vi kommer att ha 9-håls bokning så vi tror att tempot per 9-hål kommer ligga på ca 2 tim.

På nya skorekortet står gul/blå och blå/röd tee. Varför heter de så?

Svar: Benämningarna på olika tees är inte fastställda ännu. Mer info kommer innan nya gul slinga öppnar augusti 2022.

Kommer banan att behöva slopas om nu?

Svar: Ja

Hur stor kommer hela projektkostnaden att bli?

Svar: Ca 22 miljoner är det tak som styrelsen satt.

Vem är ansvarig för projektet på klubben?

Svar: Styrelsen och VD

Kommer klubben nu att bli en framtida 18+9 håls bana?

Svar: Ja

Kommer verkligen gul slinga att vara spelbar 1 augusti 2022? Det brukar väl ta ett par säsonger innan gräset etablerat sig ordentligt?

Svar: Ja enligt arkitekten kommer den vara spelbar när arbetena på röd drar igång augusti 2022.

Vem har tagit beslut om banutvecklingen?

Svar: Styrelsen i  Haninge GK AB har tagit beslut om banutvecklingen.

Föreningen Haninge Golfklubb bedriver sin verksamhet på Haninge GK AB’s anläggning. Föreningen Haninge Golfklubb betalar en årlig summa för nyttjanderätten att bedriva verksamhet såsom ungdomsverksamhet, elitlagen, tävlingar osv.

Haninge GK AB ägs av enskilda aktieägare, närmare bestämt ca 1400 privatpersoner (spelrättsinnehavare och medlemmar) som har en aktie vardera. Föreningen äger ca 600 aktier vilket motsvarar ca 30% av ägandet. Styrelsen i aktiebolaget består av samma personer som i föreningen av praktiska skäl, men det hålls separata möten och förs separata protokoll för de två olika organisationerna.

 

Årsstämman i föreningen kan inte besluta över verksamheten i aktiebolaget, det är bolagsstämman i aktiebolaget som kan ha ett visst inflytande i operativa frågor.
Av det skälet har det till exempel inte kallats till något stormöte i föreningen för beslut om banutvecklingen.

I aktiebolaget har tidigare bolagstämma utsett en styrelse som i sin tur utsett en vd som har delegerats ansvaret att sköta och utveckla verksamheten tillsammans med personal och i samverkan med ideella krafter såsom tisdagsgruppen och banutvecklingskommittén.

Styrelsen har gjort bedömningen att banutvecklingen inte är en fråga för bolagsstämman utan en helt nödvändig åtgärd för att golfbanan ska finnas kvar över tid.
Allt detta faller inom ramen för aktiebolagets bolagsordning.

Avseende kostnaden för banutvecklingen så bör den ses som en investering för att säkerställa verksamheten de kommande 25-30 åren och ska skrivas av över den perioden, i det perspektivet är det mindre dramatiskt.

Banken har gjort en kreditbedömning att Haninge GK AB väl kommer klara att återbetala lånet och Haninge GK AB har dessutom realsäkerhet i den över 100 hektar stora mark man äger.
Innan förfrågan till bankerna har styrelsen noga analyserat verksamhetens ekonomi och i ljuset av de fyra senaste årens starka trend, samt det faktum att aktiebolaget är skuldfritt och har en stark kassa togs beslut om banutvecklingen.

Vem kan jag ställa mina frågor till?

Svar: styrelse@haningegk.se