Kallelse till årsmöte och årsstämma

Kallelse till årsmöte i Haninge GK 2021

 

För att undvika smittspridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årsmötet med förhandsröstning digitalt. Medlem kan inte närvara personligen på årsmötet.

 - Från den 6 april 2021 finns årsmöteshandlingarna publicerade på Haninge GK:s hemsida under flik klubben under medlemsinformation.

- Möjlighet att ställa frågor om handlingarna kan ske skriftligen genom e-post till styrelse@haningegk.se fram till den 13 april kl. 12:00 eller genom brev till Styrelsen, Haninge GK, Årsta slott, 137 95 ÖSTERHANINGE) som måste vara framme senast den 12 april 2021.

- Frågeställaren får svar på sin fråga via e-post eller brev. Samtliga frågor och svar kommer att publiceras på hemsidan den 14 april 2021 innan röstning påbörjas.

- Onsdag den 14 april 2021 klockan 12:00 öppnas på hemsidan en röstningssida. Röstberättigade medlemmar loggar in med golf-id och lösenord och avlägger sina röster inför årsmötet. Röstning kan ske fram till den 21 april klockan 12:00, då röstningen avslutas.

- Torsdag den 22 april 2021 samlas ordförande och sekreterare för mötet, rösträknare och protokolljusterare tillsammans med övriga berörda för sammanräkning av röster och upprättande av protokoll över årsmötet. Protokollet publiceras därefter så snart som möjligt på hemsidan.

Den som har frågor om förfarandet eller behöver hjälp för att delta i årsmötet är välkommen att höra av sig till klubbens kansli.

Preliminär föredragningslista för årsmötet

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande för mötet. 
  5. Val av sekreterare för mötet.
  6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. Val av justeringsman sker individuellt.  
  7. Styrelsens årsredovisning för det senast förflutna verksamhetsåret.
  8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  10. Val av klubbens ordförande för en tid av ett år. 
  11. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år. Val av styrelseledamot sker individuellt.
  12. Val av suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. Val av suppleant sker individuellt. 
  13. Val av två revisorer och suppleanter för en tid av ett år. Val av revisor och suppleant sker individuellt. Styrelsens ledamöter äger inte rösträtt i valet. 
  14. Val av ledamöter till valberedningen så att denna efter valet består av fyra ledamöter. Av dessa fyra väljer årsmötet ordförande i valberedningen på en tid om ett år. Samtliga dessa val ska ske individuellt.
  15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen. 
  16. Behandling av inkomna motioner. 
  17. Fastställa ersättning till styrelse, övriga förtroendevalda och revisorer.
  18. Val av klubbens representant till Bolagets bolagsstämma samt eventuella direktiv till denne inför röstning på bolagsstämman.
  19. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte är angivna på föredragningslistan för mötet.

 

 Styrelsen för Haninge golfklubb

 

 

 

 

Kallelse till årsstämma i Haninge GK AB (publ)

 

Aktieägarna i Haninge GK AB kallas till bolagsstämma, årsstämma, i Haninge GK AB, org.nr. 556575-9452. Förutom kallelse genom e-post sker kallelse genom anslag på Haninge golfklubbs hemsida och annonser i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. 

För att undvika smittspridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att kalla till årsstämma, att genomföras genom förhandsröstning digitalt. Något årsstämma med möjlighet för aktieägare att närvara personligen kommer därför inte att äga rum.

Aktieägare som inte är medlem i Haninge golfklubb och som önskar delta i årsstämman genom röstning ombeds kontakta styrelsen för Haninge golfklubb AB eller kansliet för Haninge golfklubb för erhållande av stämmohandlingar och instruktion för röstning på stämman.

 - Från den 6 april 2021 finns årsstämmohandlingarna publicerade på Haninge GK:s hemsida under flik klubben under medlemsinformation.

- Möjlighet att ställa frågor om handlingarna kan ske skriftligen genom e-post till styrelse@haningegk.se fram till den 13 april kl. 12:00 eller genom brev till Styrelsen, Haninge GK AB, Årsta slott, 137 95 ÖSTERHANINGE) som måste vara framme senast den 12 april 2021.

- Frågeställaren får svar på sin fråga via e-post eller brev. Samtliga frågor och svar kommer att publiceras på hemsidan den 14 april 2021 innan röstning påbörjas.

- Onsdag den 14 april 2021 klockan 12:00 öppnas på hemsidan en röstningssida. Röstberättigade aktieägare loggar in med golf-id och lösenord och avlägger sina röster inför årsstämman. Röstning kan ske fram till den 21 april klockan 12:00, då röstningen avslutas.

- Torsdag den 22 april 2021 samlas ordförande och sekreterare för stämman, rösträknare och protokolljusterare tillsammans med övriga berörda för sammanräkning av röster och upprättande av protokoll över årsmötet. Protokollet publiceras därefter så snart som möjligt på hemsidan.

Årsstämma i Haninge GK AB (publ)

Förslag till dagordning på stämman:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
 8. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
 13. Annat ärende som det ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

Styrelsen för Haninge golfklubb AB (publ)

Kommentarer