Regler och policy för aktier och spelrätter

  • Till varje aktie finns ett kopplat spelbevis, så länge som ägaren till aktien årligen erlägger spelrättsavgift. Betalas inte denna årliga spelrättsavgift i tid förfaller aktiens spelbevis och kan inte av nuvarande eller framtida medlem aktiveras igen.

 

  • Klubben erbjuder för närvarande 3 olika spelrätter: Alla öppna dagar alla tider (Guld), alla öppna vardagar fram till 16:00 (Silver) och 7-stycken 18 håls rundor (Brons). För att kunna lösa en spelrätt till dessa krävs en aktie med spelbevis.

 

  • En aktieinnehavare måste årligen i tid senast den 30 november anmäla önskemål om ändrad spelrätt vilket erbjuds i mån av plats och senast 31 mars erlägga spelrättsavgift för någon av ovanstående spelrätter, annars förfaller aktiens spelbevis. Föreningen erbjuder återköp av sådan aktie mot 270 kr (motsvarar aktiens kvotvärde (nominella) belopp).

 

  • Den aktieägaren som inte önskar lösa spelrätt för nästkommande säsong bör snarast sälja sin aktie till ny medlem (som i sin tur ska erlägga spelrättsavgift), annars förfaller aktiens spelbevis.

 

  • En aktie med betald spelrätt för innevarande år kan som helhet (aktie + spelrätt) säljas och överlåtas till ny medlem även under året, men då också mot en administrativ avgift till klubben på 1000 kr.

 

  • Aktier kan endast förmedlas via Haninge GK, eftersom klubben har förköpsrätt till aktier. Haninge GK upprättar ett säkert, snabbt och informativt system för att förmedla aktier och säkra att ingen köper en aktie utan spelbevis.

 

  • Aktieägare som kan uppvisa bevis för "synnerliga skäl" (sjukdom/skada m m) får efter ansökan och eventuellt individuellt beslut av klubbledningen "vila" sin spelrätt under 1 år (och endast 1) mot en administrativ avgift om 1000 kr (+ medlems- och städavgift).

 

  • Miniorer (<8), juniorer (8–21), studerande (21-27) år, och jubelmedlemmar (>80 år och >20 års medlemskap) behöver inte lösa full spelrätt och inneha aktie, utan kan mot beslutad årsavgift och villkor få tillträde till banan. Har sådan medlem ändå aktie måste full spelrättsavgift enligt punkt 2 ovan erläggas om inte aktien ska förlora sitt spelbevis.